Anila Omari, 2017, 3-4

2.50

Description

Gjuha shqipe e teksteve të vjetra në studimet e Rexhep Ismajlit.